top of page
Opatruj seniorov doma, staroslivost o seniorov, domov dochodcov, zariadenie pre seniorov
Socialne sluzby Slovensko, opatrovanie seniorov, Slovensko, domaca staroslitvost o seniorov

Podpora opatrovateľskej služby v Trnavskom samosprávnom kraji II (312081BIP3) dopytovo-orientovaný projekt

Projekt podpory opatrovateľskej služby sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.​

EuProgres n.o. je neziskovou organizáciou projektu Podpora opatrovateľskej služby II s príspevkom EÚ fondov - Operačný program Ľudské zdroje ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1./01

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Názov operačného programu: Ľudské zdroje

 

Prioritná os: 8 REACT-EU

Investičná priorita: 8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Hlavná aktivita projektu: poskytovanie opatrovateľskej služby

Trvanie projektu:             December 2021 – november 2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 www.esf.gov.sk      

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov
Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov
Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov
Zariadenie pre seniorov, staroslitovst o seniorov, zariadenie pre seniorov
bottom of page