top of page

Podpora domácej opatrovateľskej služby na Slovensku

Projekt podpory opatrovateľskej služby sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.​

EuProgres n.o. je neziskovou organizáciou projektu Podpora opatrovateľskej služby II s príspevkom EÚ fondov - Operačný program Ľudské zdroje ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Dopytovo-orientovaný projekt

1.      Podpora opatrovateľskej služby v Banskobystrickom samosprávnom kraji II; kód projektu: 312081BIP1, NFP 497 760€

2.      Podpora opatrovateľskej služby v Bratislavskom samosprávnom kraji II; kód projektu: 312081BIN9, NFP 448 800€

3.      Podpora opatrovateľskej služby v Košickom samosprávnom kraji II; kód projektu: 312081BIP4, NFP 163 200€

4.      Podpora opatrovateľskej služby v Prešovskom  samosprávnom kraji II; kód projektu: 312081BIP2, NFP 155 040€

5.      Podpora opatrovateľskej služby v Trnavskom samosprávnom kraji II; kód projektu: 312081BIP3, NFP 114 240€

6.      Podpora opatrovateľskej služby v Žilinskom samosprávnom kraji II; kód projektu: 312081BJK9, NFP 114 240€

Opis

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1./01

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Názov operačného programu: Ľudské zdroje

Prioritná os: 8 REACT-EU

Investičná priorita: 8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Cieľe projektu

  1. zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby v prirodzenom prostredí odkázanej osoby

  2. prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

  3. umožnenie dôstojného a pokojného života klientom v ich domácom prostredí a podporenie ich spôsobu života

  4. podpora samostatného života seniorov a osôb so zdravotnými problémami lepšia kvalita ich života

  5. podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19

Priority

Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Hlavná aktivita projektu: poskytovanie opatrovateľskej služby

Trvanie projektu: December 2021 – november 2023

Cieľové skupiny

  1. deti a plnoleté osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

  2. zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom a súkromnom sektore

Plánované aktivity

Aktivitou na dosiahnutie cieľa Prijímateľa je poskytovanie starostlivosti prostredníctvom terénnej opatrovateľskej služby a nenávratného finančného príspevku na podporu opatrovateľskej služby. Osobe odkázanej na sociálnu službu je zabezpečená starostlivosť v potrebnom rozsahu podľa stupňa odkázanosti stanoveného v rozhodnutí o odkázanosti. Kvalifikované opatrovateľky poskytujú domácu opatrovateľskú službu osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách z dôvodu ich ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Opatrovateľská služba je klientom zabezpečovaná v rozsahu 4 – 24 hodín denne. Aktivity realizované v rámci projektu majú podporiť integráciu cieľovej skupiny do spoločnosti a dosiahnuť lepšiu kvalitu ich života.

 www.esf.gov.sk      

esf_horizontal.png
header-logo-c42b8469d4ff83527a0de9b1f268b202d897eb8940276bce8c54b5b867d65b7b.png
download (1).png
bottom of page