top of page
Opatrovanie doma Slovensko, opatrovacia sluzba pre seniorov na Slovensku

Podpora domácej opatrovateľskej služby na Slovensku

Projekt podpory opatrovateľskej služby sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.​

EuProgres n.o. je neziskovou organizáciou projektu Podpora opatrovateľskej služby II s príspevkom EÚ fondov - Operačný program Ľudské zdroje ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Dopytovo-orientovaný projekt

1.      Podpora opatrovateľskej služby v Banskobystrickom samosprávnom kraji II; kód projektu: 312081BIP1, NFP 497 760€

2.      Podpora opatrovateľskej služby v Bratislavskom samosprávnom kraji II; kód projektu: 312081BIN9, NFP 448 800€

3.      Podpora opatrovateľskej služby v Košickom samosprávnom kraji II; kód projektu: 312081BIP4, NFP 163 200€

4.      Podpora opatrovateľskej služby v Prešovskom  samosprávnom kraji II; kód projektu: 312081BIP2, NFP 155 040€

5.      Podpora opatrovateľskej služby v Trnavskom samosprávnom kraji II; kód projektu: 312081BIP3, NFP 114 240€

6.      Podpora opatrovateľskej služby v Žilinskom samosprávnom kraji II; kód projektu: 312081BJK9, NFP 114 240€

Opis

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1./01

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Názov operačného programu: Ľudské zdroje

Prioritná os: 8 REACT-EU

Investičná priorita: 8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Cieľe projektu

  1. zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby v prirodzenom prostredí odkázanej osoby

  2. prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

  3. umožnenie dôstojného a pokojného života klientom v ich domácom prostredí a podporenie ich spôsobu života

  4. podpora samostatného života seniorov a osôb so zdravotnými problémami lepšia kvalita ich života

  5. podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19

Priority

Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Hlavná aktivita projektu: poskytovanie opatrovateľskej služby

Trvanie projektu: December 2021 – november 2023

Cieľové skupiny

  1. deti a plnoleté osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

  2. zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom a súkromnom sektore

Plánované aktivity

Aktivitou na dosiahnutie cieľa Prijímateľa je poskytovanie starostlivosti prostredníctvom terénnej opatrovateľskej služby a nenávratného finančného príspevku na podporu opatrovateľskej služby. Osobe odkázanej na sociálnu službu je zabezpečená starostlivosť v potrebnom rozsahu podľa stupňa odkázanosti stanoveného v rozhodnutí o odkázanosti. Kvalifikované opatrovateľky poskytujú domácu opatrovateľskú službu osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách z dôvodu ich ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Opatrovateľská služba je klientom zabezpečovaná v rozsahu 4 – 24 hodín denne. Aktivity realizované v rámci projektu majú podporiť integráciu cieľovej skupiny do spoločnosti a dosiahnuť lepšiu kvalitu ich života.

 www.esf.gov.sk      

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov
Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov
Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov
Opatrovacia služba pre seniorov na Slovensku
bottom of page