top of page
  • Writer's pictureDanka Daucikova

Opatrovanie na Slovensku: seniori sú najradšej doma

Svojich blízkych máme radi, rešpektujeme ich, pomáhame im. Často sa ale vynára otázka, či zvládneme starostlivosť o nich v starobe. Riešime dilemu, či byť opatrovateľom blízkeho človeka, zabezpečiť opatrovateľku alebo vybaviť umiestnenie do domu seniorov. Rozhodovanie je zložité.Seniori chcú čo najdlhšie zotrvať v domácom prostredí. Je to prirodzenejšie ako byť umiestnený v sociálnom zariadení. Domovy sociálnej služby sú pre nich často len krajným riešením. Domáce prostredie je jedným z faktorov, ktoré pozitívne vplývajú na zdravotný stav.


Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov EuProgres

„Staroba môže priniesť do života človeka veľa zmien, ktoré sa prejavia aj v jeho správaní a prežívaní. Poruchy hybnosti, strata kontroly nad vlastným telom a postupná odkázanosť na pomoc iného človeka sa veľmi často podpisujú pod depresívne stavy. Preto je človek vo vyššom veku neraz nevrlý, nespokojný, niekedy horšie spolupracujúci. To prináša zvýšené nároky predovšetkým na ľudí, ktorí sa o chorého starajú a pomáhajú mu,“ hovorí psychológ Ľudovít Dobšovič.


Najskôr sa, vo väčšine prípadov, o rodiča snažíme postarať vlastnými silami. V takom prípade môžeme na úrade práce požiadať o peňažný príspevok na opatrovanie. Úrad ho schváli iba v prípade, ak osoba, ktorá potrebuje opatrovanie, nemá priznanú opatrovateľskú službu.


Ďalším krokom je opatrovateľská služba. Je to sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby. Stupeň odkázanosti sa určuje na základe posudku, pričom žiadateľ o sociálnu službu je zaradený do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti. Aby mal nárok na opatrovateľskú službu, musí dosiahnuť minimálne II. stupeň. O opatrovateľskú službu treba písomne požiadať obec alebo úrad mestskej časti podľa miesta bydliska. Obec vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a jej výsledkom je rozhodnutie o odkázanosti, respektíve neodkázanosti na opatrovateľskú službu.Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov EuProgres

Čo je opatrovateľská služba


Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

  1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a

  2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.


Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov EuProgres

Ako sa platí za sociálnu službu

  • verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku

  • neverejný poskytovateľ určuje sumu úhrady, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby, ktorý zverejní na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste, tak, aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu bola po prepočítaní tejto úhrady na prijímateľa sociálnej služby na mesiac a najviac vo výške rozdielu medzi priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi neverejného poskytovateľa za predchádzajúci rozpočtový rok, po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu, priemerným príjmom neverejného poskytovateľa za predchádzajúci rozpočtový rok z finančného príspevku

  • klient je povinný platiť úhradu podľa svojho príjmu a majetku. Za majetok sa považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane úspor, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 10-tisíc eur, čo potvrdzuje čestným vyhlásením

  • po zaplatení úhrady musí klientovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu,

  • ak klient nemá dostatok peňazí, pomôcť by mu mala rodina.

Opatrovanie Slovensko Zdravie Seniori Domov Dochodcov EuProgres

Služba Opatrovanie 24


Od roku 2013 je nezisková organizácia Euprogres registrovaným neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Na základe spolupráce s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny implementuje projekty opatrovateľskej služby spolufinancované zo zdrojov EÚ vo všetkých regiónoch Slovenska. Euprogres n.o. počas realizácie projektov podporilo 260 klientov a poskytlo pracovné miesta v terénnej opatrovateľskej službe 365 zamestnancom.


Nezisková organizácia zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa potreby odkázaných osôb na 4 až 24 hodín denne. Opatrovateľský personál vyberáme podľa požiadaviek klientov z databázy 10 000 kandidátov. Zamestnancom ponúkame pracovný pomer na plný úväzok, zákonné odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, finančný príspevok na stravovanie.


Pre zamestnancov aj klientov máme zabezpečenú stálu 24 – hodinovú telefonickú podporu a asistenciu počas doby platnosti zmluvy.


Poskytované opatrovateľské služby je možné financovať 3 spôsobmi :

- spolufinancovanie z prostriedkov EÚ pri zapojení sa do projektu Podpora opatrovateľskej služby

- samoplatenie

- možnosť spolufinancovania od mesta / obce


V prípade záujmu, neváhajte sa na nás nakontaktovať. Radi Vám poskytneme konzultáciu.


OPATROVANIE NA SLOVENSKU SENIORI - sociálne služby

Aktuality môžete sledovať na Facebook

0948 854 686

Comments


bottom of page